Projektantská činnost

Inženýrská činnost v investiční výstavbě je souhrn činností, které jménem investora provádíme za účelem přípravy a realizace pozemních staveb.

Jedná se především o činnosti jako :

  • je projednání stavby v územním řízení a zajištění územního rozhodnutí
  • projednání stavby ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení  či ohlášení stavby popř. dodatečné povolení stavby
  • obstarání stanoviska dotčených orgánů státní správy potřebná pro všechny typy řízení
  • zastupitelnost stavebníka při jednání se stavebním a katastrálním úřadem
  • koordinace požadavků dotčených orgánů s projektovou dokumentací
  • v návaznosti na tuto činnost zajištění technického dozoru investora
  • zajištění kolaudace a kolaudačního rozhodnutí .
     

Organizování výběrových řízení a jejich uskutečňování

Zajišťujeme kompletní organizaci výběrových řízení, kde zadavateli garantujeme jejich bezchybný průběh a provedení všech nutných úkonů k řádnému ukončení zadání.

 

Řízení a koordinace staveb

Zajišťujeme řízení a koordinace staveb více zhotovitelů pro ucelený stavební projekt. Řízení a koordinaci stavby zajišťujeme na základě mandátní smlouvy.